General Terms & Conditions

Algemene voorwaarden A.M.M. Beaucourt

Artikel 1 Begrippen

 1. A.M.M. Beaucourt is een eenmanszaak die zich ten doel stelt tolkwerkzaamheden en vertalingen taal te leveren, alsmede advisering van andere ondernemingen, één en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder A.M.M. Beaucourt tevens begrepen alle bij deze onderneming in dienst zijnde werknemers.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die aan A.M.M. Beaucourt opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten als bedoeld in artikel 1.4
 4. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door A.M.M. Beaucourt en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder maar niet uitsluitend geleverde vertalingen en adviezen, alsmede alle andere door A.M.M. Beaucourt ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ begrepen: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan A.M.M. Beaucourt zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten, alsmede enig andere rechtsbetrekking tussen beide partijen, waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard

Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst, dan wel enig andere rechtsbetrekking tussen A.M.M. Beaucourt en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door A.M.M. Beaucourt in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. A.M.M. Beaucourt en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien A.M.M. Beaucourt niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat A.M.M. Beaucourt in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van A.M.M. Beaucourt zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
 2. A.M.M. Beaucourt kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Alle offertes en aanbiedingen van A.M.M. behoeven aanvaardingen binnen 14 dagen na ontvangst daarvan bij de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is A.M.M. Beaucourt daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij A.M.M. Beaucourt anders aangeeft.
 5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 6. Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt A.M.M. Beaucourt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Deze bevestiging behelst de definitieve voorwaarden waaronder de Overeenkomst wordt aangegaan, en is definitief mocht enig geschil omtrent voorwaarden, dan wel de rechtsbetrekking als geheel, ontstaan.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. A.M.M. Beaucourt zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. A.M.M. Beaucourt heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting, tenzij A.M.M. Beaucourt uitdrukkelijk schriftelijk een resultaat heeft toegezegd en dit resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Indien A.M.M. Beaucourt dit nuttig of noodzakelijk acht, is A.M.M. Beaucourt steeds bevoegd zich bij het verrichten van de Diensten te laten bijstaan door derden, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren door derden. Toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 3. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die A.M.M. Beaucourt nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan A.M.M. Beaucourt te verstrekken.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan A.M.M. Beaucourt ter beschikking gestelde materiaal en/of de verstrekte gegevens.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Wanneer voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever A.M.M. Beaucourt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. A.M.M. Beaucourt dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Kosten, honorering en betaling

 1. De door A.M.M. Beaucourt berekende tarieven zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven., tenzij anders vermeld.
 2. A.M.M. Beaucourt heft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. A.M.M. Beaucourt is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de berekende tarieven, zonder dat Opdrachtgever in dit geval gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, indien de verhoging van de tarieven voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of indien de verhoging van de tarieven haar oorzaak vindt in gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 4. A.M.M. Beaucourt behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen.
 5. Tenzij een andere termijn is aangegeven, dient een factuur van A.M.M. Beaucourt binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.  
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien A.M.M. Beaucourt besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform.
 8. Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Opdrachtgever aan A.M.M. Beaucourt verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van A.M.M. Beaucourt bepalend zijn, tenzij door Opdrachtgever schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Artikel 6 Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. A.M.M. Beaucourt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op haar website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door A.M.M. Beaucourt.
 2. A.M.M. Beaucourt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever en/of derde verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor A.M.M. Beaucourt kenbaar behoorde te zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart A.M.M. Beaucourt voor eventuele aanspraken van derden.
 4. A.M.M. Beaucourt is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van A.M.M. Beaucourt, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan A.M.M. Beaucourt om, als een door A.M.M. Beaucourt ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing die hij maakt naar aanleiding van enig advies, dan wel andere uitingen waarop vertrouwd wordt, gegeven door A.M.M. Beaucourt.
 6. Indien A.M.M. Beaucourt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van A.M.M. Beaucourt beperkt tot maximaal de vooraf overeengekomen factuurwaarde van de werkzaamheden.
 7. A.M.M. Beaucourt is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van A.M.M. Beaucourt aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan A.M.M. Beaucourt toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. A.M.M. Beaucourt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van A.M.M. Beaucourt.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 8 Overmacht

 1. Indien de tekortkoming in artikel 6 het gevolg is van overmacht, zal A.M.M. Beaucourt niet aansprakelijk zijn voor de schade. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van A.M.M. Beaucourt, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van A.M.M. Beaucourt zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van A.M.M. Beaucourt of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal A.M.M. Beaucourt overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die A.M.M. Beaucourt heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. A.M.M. Beaucourt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien A.M.M. Beaucourt goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het A.M.M. Beaucourt vrij om de Overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van A.M.M. Beaucourt op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien A.M.M. Beaucourt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 11 Identiteit A.M.M. Beaucourt

 1. A.M.M. Beaucourt is in de KvK geregistreerd onder nummer 73903558. A.M.M. Beaucourt draagt Btw-identificatienummer NL543279200B01. Verder is A.M.M. Beaucourt (statutair) gevestigd aan de Wiltzanghlaan 33-2, 1055KE te Amsterdam.
 2. A.M.M. Beaucourt is middels de website alexandrabeaucourt.com en telefonisch +31 6 18 38 18 69 te bereiken.  

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen A.M.M. Beaucourt en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen A.M.M. Beaucourt en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.